Site updates

ພິມເຜີຍແຜ່ສອງຫົວຂໍ້ໃໝ່ກ່ຽວກັບວຽກງານທີ່ດິນ

Open Development Laos ໄດ້ຕີພິມເຜີຍແຜ່ບົດຄວາມກ່ຽວກັບວຽກງານທີ່ດິນຢູ່ ສປປ ລາວ. ຊຶ່ງປະກອບມີ 2 ຫົວຂໍ້ທີ່ທ່ານສາມາດກົດອ່ານລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້: (1) “Land“(2) “Land transfer and public land leases” in Lao PDR.   ...

ນາຍົກຕອບຄຳຊັກຖາມຂອງ ສສຊ ຕໍ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ IX ໃນກອງປະຊຸມສະພາຄັ້ງປະຖົມມະລຶກ

ທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂ້ບັນຂອງລັດຖະບານຊຸດທີ່ 9 ຂອງທ່ານນາຍົກຂຶ້ນໃຫ້ຄໍາເຫັນ ແລະ ຕອບຄໍາຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ(ສສຊ) ຊຸດທີ IX ຄັ້ງປະຖົມມະລຶກ  ທ່ານສາມາດກົດເບິ່ງວີດີໂອດັ່ງ ຕໍ່ໄປນີ້ >>>  ...

ລວມຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດຢູ່ ສປປ ລາວ

ບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດຢູ່ ສປປ ລາວ ສາມາດກົດເບິ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ ທີ່ນີ້  >>>   ...

Open Development Laos ໄດ້ເຜີຍແຜ່ກະດານຂໍ້ມູນຮູບພາບຫົວຂໍ້ "ຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ"

Open Development Laos (ODL) ໄດ້ເຜີຍແຜ່ກະດານຂໍ້ມູນຮູບພາບຫົວຂໍ້ “ຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ” ຊຶ່ງເປັນການສັງລວມຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນກ່ຽວກັບພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນ: ເບີໂທສຸກເສີນ, ເບີໂທຕິດຕໍ່ເພື່ອປຶກສາສຸຂະພາບຈິດ, ມາດຕະການທາງການ, ຮູບພາບ ແລະ ວີດີໂອໃຫ້ຂໍ້ມູນແນະນຳທາງການແພດ, ບັນດາສະຖິຕິຕົວເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອຕ່າງໆ ເປັນຕັ້ນ ຢ່າງທັນກັບສະພາບການ. ເບິ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ນີ້  ...

ແຜ່ນປະຕິທິນແນະນຳ "9 ຂໍໍ້ໃນການດຳລົງຊີວິດອອນໄລຢ່າງປອດໄພໃນຍຸກໂຄວິດ-19"

The Open Development Initiative (ODI) ໄດ້ພິມແຜ່ນປະຕິທິນເຜີຍແຜ່ຄຳແນະນຳ ການດຳລົງຊີວິດອອນໄລຢ່າງປອດໄພໃນຊ່ວງພະຍາດລະບາດ ແລະ ໄດ້ຮັບການແປອອກເປັນ ຫ້າພາສາຂອງປະເທດພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ລວມທັງປະເທດລາວ.  ເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດ ແລະ ດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່ນີ້ >>> ...

Open Development Laos ເຜີຍແຜ່ບົດຄວາມໃໝ່ກ່ຽວກັບ "ໄພພິບັດ ແລະ ການຮອງຮັບເຫດສຸກເສີນ"

Open Development Laos (ODL) ເຜີຍແຜ່ບົດຄວາມໃໝ່ກ່ຽວກັບ “ໄພພິບັດ ແລະ ການຮອງຮັບເຫດສຸກເສີນ”, ທັງເປັນພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ. ບົດຄວາມເວົ້າເຖິງພາບລວມກ່ຽບກັບໄພພິບັດ ແລະ ການຮອງຮັບເຫດສຸກເສີນໃນ ສປປ ລາວ ລວມເຖິງແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ.ອ່ານເພີ່ມເຕີມບົດຄວາມໄດ້ທີ່ນີ້. ...

Open Development Laos ເຜີຍແຜ່ບົດຄວາມໃໝ່ກ່ຽວກັບ SDG 4 ການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ

Open Development Laos (ODL) ເຜີຍແຜ່ບົດຄວາມໃໝ່ກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) 4 ມີການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ບົດຄວາມມີທັງເປັນພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ. ບົດຄວາມເວົ້າເຖິງການຫັນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາດັ່ງກ່າວເຂົ້າສູ່ແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທັງມີການຍົກຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງລັດຖະບານ.ອ່ານບົດຄວາມໄດ້ທີ່ນີ້. ...

Open Development Laos ເຜີຍແຜ່ບົດຄວາມໃໝ່ກ່ຽວກັບ SDG 18 ມີຊີວິດທີ່ປອດໄພຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

Open Development Laos (ODL) ເຜີຍແຜ່ບົດຄວາມໃໝ່ກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) 18 ມີຊີວິດທີ່ປອດໄພຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ບົດຄວາມມີທັງເປັນພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ. ບົດຄວາມເວົ້າເຖິງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງພາຍໃນປະເທດ ໃນດ້ານແຜນການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທັງມີການຍົກຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ.ອ່ານບົດຄວາມໄດ້ທີ່ນີ້. ...

Open Development Laos ເຜີຍແຜ່ບົດຄວາມໃໝ່ກ່ຽວກັບ SDG 2 ລຶບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ

Open Development Laos (ODL) ເຜີຍແຜ່ບົດຄວາມໃໝ່ກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) 2 ລຶບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ບົດຄວາມມີທັງເປັນພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ. ບົດຄວາມເວົ້າເຖິງການຫັນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາດັ່ງກ່າວເຂົ້າສູ່ແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທັງມີການຍົກຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງລັດຖະບານ.ອ່ານບົດຄວາມໄດ້ທີ່ນີ້. ...

Open Development Laos ເຜີຍແຜ່ບົດຄວາມໃໝ່ກ່ຽວກັບ SDG 3 ມີສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ

Open Development Laos (ODL) ເຜີຍແຜ່ບົດຄວາມໃໝ່ກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) 3 ມີສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ, ບົດຄວາມມີທັງເປັນພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ. ບົດຄວາມເວົ້າເຖິງການຫັນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາດັ່ງກ່າວເຂົ້າສູ່ແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທັງມີການຍົກຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງລັດຖະບານ.ອ່ານບົດຄວາມໄດ້ທີ່ນີ້. ...

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

Do you have questions on the content published by Open Development Laos? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Laos website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Laos website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

ເອກະສານຖືກລຶບແລ້ວ
ຜິດພາດ!

Disclaimer: Open Development Laos will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

ZG3ZC
* ກ່ອງສະແດງຄວາມຄິດເຫັນບໍ່ສາມາດຖືກປະໃຫ້ວ່າງເປົ່າໄດ້! ມີບາງຢ່າງຜິດພາດ, ກະລຸນາສົ່ງຟອມໃໝ່! ກະລຸນາເພີ່ມລະຫັດກ່ອນຫນ້າທໍາອິດ.

ຂອບໃຈທີ່ເສຍສະຫຼະເວລາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ!