Open Development Laos ໄດ້ເຜີຍແຜ່ກະດານຂໍ້ມູນຮູບພາບຫົວຂໍ້ “ຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ”

Open Development Laos (ODL) ໄດ້ເຜີຍແຜ່ກະດານຂໍ້ມູນຮູບພາບຫົວຂໍ້ “ຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ” ຊຶ່ງເປັນການສັງລວມຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນກ່ຽວກັບພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນ: ເບີໂທສຸກເສີນ, ເບີໂທຕິດຕໍ່ເພື່ອປຶກສາສຸຂະພາບຈິດ, ມາດຕະການທາງການ, ຮູບພາບ ແລະ ວີດີໂອໃຫ້ຂໍ້ມູນແນະນຳທາງການແພດ, ບັນດາສະຖິຕິຕົວເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອຕ່າງໆ ເປັນຕັ້ນ ຢ່າງທັນກັບສະພາບການ. 

ເບິ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ນີ້…