ປື້ມນ້ອຍກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າໃນລາວ

ລ/ດຕະກຸນເອກະສານລາຍລະອຽດ
1ຈີນ-ທິເບດເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າອາຄາ, 2015
Download (2.16 MB, ລາວ)
2ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າຜູ້ນ້ອຍ, 2015
Download (1.76 MB, ລາວ)
3ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າລາຫູ, 2015
Download (2.00 MB, ລາວ)
4ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າສີລາ, 2015
Download (1.72 MB, ລາວ)
5ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າຮ່າຍີ່, 2015
Download (1.54 MB, ລາວ)
6ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າໂລໂລ, 2015
Download (1.92 MB, ລາວ)
7ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າຫໍ້, 2015
Download (2.33 MB, ລາວ)
8ມົ້ງ-ອິວມ້ຽນເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າມົ້ງ, 2015
Download (3.71 MB, ລາວ)
9ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າອິວມຽນ, 2015
Download (2.42 MB, ລາວ)
10ລາວ-ໄຕເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າລາວ, 2015
Download (2.10 MB, ລາວ)
11ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າໄຕ, 2015
Download (1.90 MB, ລາວ)
12ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າຜູ້ໄທ, 2015
Download (1.91 MB, ລາວ)
13ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າລື້, 2015
Download (1.79 MB, Lao)
14ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າຍວນ, 2015
Download (1.78 MB, ລາວ)
15ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າຢັ້ງ, 2015
Download (1.75 MB, ລາວ)
16ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າແຊກ, 2015
Download (1.57 MB, ລາວ)
17ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າໄທເໜືອ, 2015
Download (1.69 MB, ລາວ)
18ມອນ-ຂະແມເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າກຶມມຸ, 2015
Download (2.00 MB, ລາວ)
19ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າໄປຣ, 2015
Download (2.04 MB, ລາວ)
20ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າຊິງມູນ, 2015
Download (1.72 MB, ລາວ)
21ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າຜ້ອງ, 2015
Download (1.59 MB, ລາວ)
22ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າແທ່ນ, 2015
Download (1.35 MB, ລາວ)
23ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າເອີດູ, 2015
Download (1.46 MB, ລາວ)
24ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າບິດ, 2015
Download (1.60 MB, ລາວ)
25ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າລະເມດ, 2015
Download (2.03 MB, ລາວ)
26ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າສາມຕ່າວ, 2015
Download (1.79 MB, ລາວ)
27ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າກະຕາງ, 2015
Download (1.49 MB, ລາວ)
28ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າມະກອງ, 2015
Download (1.73 MB, ລາວ)
29ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າຕຣີ, 2015
Download (2.13 MB, ລາວ)
30ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າຢຣຸ, 2015
Download (1.67 MB, ລາວ)
31ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າຕຣຽງ, 2015
Download (1.53 MB, ລາວ)
32ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າຕະໂອ້ຍ, 2015
Download (1.63 MB, ລາວ)
33ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າແຢະ, 2015
Download (3.34 MB, ລາວ)
34ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າເບຣົາ, 2015
Download (2.16 MB, ລາວ)
35ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າກະຕູ, 2015
Download (1.87 MB, ລາວ)
36ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າຮ່າຣັກ, 2015
Download (1.68 MB, ລາວ)
37ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າໂອຍ, 2015
Download (1.95 MB, ລາວ)
38ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າກຣຽງ, 2015
Download (1.64 MB, ລາວ)
39ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າເຈັງ, 2015
Download (1.32 MB, ລາວ)
40ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າສະດາງ, 2015
Download (1.57 MB, ລາວ)
41ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າຊ່ວຍ, 2015
Download (1.26 MB, ລາວ)
42ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າຍະເຫີນ, 2015
Download (1.84 MB, ລາວ)
43ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າລະວີ, 2015
Download (1.91 MB, ລາວ)
44ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າປະໂກະ, 2015
Download (2.03 MB, ລາວ)
45ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າຂະແມ, 2015
Download (1.79 MB, ລາວ)
46ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າຕູ້ມ, 2015
Download (2.13 MB, ລາວ)
47ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າງວນ, 2015
Download (1.92 MB, ລາວ)
48ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າມ້ອຍ, 2015
Download (1.61 MB, ລາວ)
49ເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າກຣີ, 2015
Download (1.88 MB, ລາວ)
50ຊົນເຜົ່າບຣູຮູ້ຈັກກັບຊົນເຜົ່າ 'ບຣູ', ຊົນເຜົ່າທີ 50 ຂອງລາວ, 2018
ເພີ່ມເຕີມ (ລາວ)
(ບໍ່ມີປຶ້ມກ່ຽວກັບເຜົ່ານີ້.)