Open Development Laos ເຜີຍແຜ່ບົດຄວາມໃໝ່ກ່ຽວກັບ “ໄພພິບັດ ແລະ ການຮອງຮັບເຫດສຸກເສີນ”

Open Development Laos (ODL) ເຜີຍແຜ່ບົດຄວາມໃໝ່ກ່ຽວກັບ “ໄພພິບັດ ແລະ ການຮອງຮັບເຫດສຸກເສີນ”, ທັງເປັນພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ. ບົດຄວາມເວົ້າເຖິງພາບລວມກ່ຽບກັບໄພພິບັດ ແລະ ການຮອງຮັບເຫດສຸກເສີນໃນ ສປປ ລາວ ລວມເຖິງແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມບົດຄວາມໄດ້ທີ່ນີ້.