Open Development Laos ເຜີຍແຜ່ບົດຄວາມໃໝ່ກ່ຽວກັບ SDG 4 ການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ

Open Development Laos (ODL) ເຜີຍແຜ່ບົດຄວາມໃໝ່ກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) 4 ມີການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ບົດຄວາມມີທັງເປັນພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ. ບົດຄວາມເວົ້າເຖິງການຫັນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາດັ່ງກ່າວເຂົ້າສູ່ແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທັງມີການຍົກຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງລັດຖະບານ.

ອ່ານບົດຄວາມໄດ້ທີ່ນີ້.