Open Development Laos ເຜີຍແຜ່ບົດຄວາມໃໝ່ກ່ຽວກັບ SDG 18 ມີຊີວິດທີ່ປອດໄພຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

Open Development Laos (ODL) ເຜີຍແຜ່ບົດຄວາມໃໝ່ກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) 18 ມີຊີວິດທີ່ປອດໄພຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ບົດຄວາມມີທັງເປັນພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ. ບົດຄວາມເວົ້າເຖິງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງພາຍໃນປະເທດ ໃນດ້ານແຜນການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທັງມີການຍົກຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ.

ອ່ານບົດຄວາມໄດ້ທີ່ນີ້.