ພິມເຜີຍແຜ່ສອງຫົວຂໍ້ໃໝ່ກ່ຽວກັບວຽກງານທີ່ດິນ

Open Development Laos ໄດ້ຕີພິມເຜີຍແຜ່ບົດຄວາມກ່ຽວກັບວຽກງານທີ່ດິນຢູ່ ສປປ ລາວ. ຊຶ່ງປະກອບມີ 2 ຫົວຂໍ້ທີ່ທ່ານສາມາດກົດອ່ານລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

(1) “Land

(2) “Land transfer and public land leases” in Lao PDR.