ມະຫາວິທະຍາໄລແພດສາດ ເນັ້ນເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການເພີ່ມການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບສຸຂະພາບໄວຈະເລີນພັນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຄວນເພີ່ມທະວີສະໜອງຂໍ້ມູນດ້ານການບໍລິການສາທາລະນະສຸກກ່ຽວກັບໄວຈະເລີນພັນ ແລະ ເພດສຶກສາສຳລັບໄວໜຸ່ມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຖືພາໃນເວລາທີ່ບໍ່ພ້ອມ.

ການຖືພາໃນເວລາທີ່ບໍ່ພ້ອມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນສາເຫດໃຫ້ແມ່ຍິງບໍ່ສາມາດອອກໄປເຮັດວຽກນອກບ້ານ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງຈຳກັດກ່ຽວກັບອຳນາດທາງການເງິນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ,​ ພັນທະໃນການລ້ຽງລູກຍັງເປັນສາເຫດໃຫ້ແມ່ຍິງຜະເຊີນກັບການເລືອກປະຕິບັດໃນການເຂົ້າເຮັດວຽກ.

ອ່ານຕໍ່…

ເພັດໂພໄຊ ແສງປະເສີດ