ລັດຖະບານ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຫາລືວຽກງານຊົນເຜົ່າ ແລະ ການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ປະຊຸມກັນຢູ່ວຽງຈັນ ເພື່ອຫາລືຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍວຽກງານຊົນເຜົ່າ ແລະ ການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ເພື່ອກຳນົດວິທີການໃນການປັບປຸງການສຳຫຼວດໃນຕໍ່ໜ້າ.

ການສຳຫຼວດຂັ້ນແຂວງກ່ຽວກັບການໃຫ້ບໍລິການຂອງລັດ ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມວິຊາຕາມຫົວຂໍ້ຂອງກຸ່ມເຮັດວຽກເພື່ອການປັບປຸງການບໍລິການຂອງລັດ ພາຍໃຕ້ກຸ່ມເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງ.

ອ່ານຕໍ່…

ພົມພົງ ເຫຼົາອິນ