ລັດຖະບານອິນເດຍສະໜັບສະໜູນໂຄງການຝຶກອົບຮົມສຳລັບນັກວິຊາການລາວ

ລັດຖະບານເດຍສະໜັບສະໜູນຫຼັກສູດພະນັກງານວິຊາການ ທີ່ສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມທັກສະກ່ຽວກັບຊັອບແວ ລາວ-ອິນເດຍ (CESDT) ຂອງສະຖາບັນເທັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການມູນຄ່າ US$1.3 ລ້ານໂດລາ.

ໂຄງການ CESDT ແຕ່ປີ 2017-2019 ແມ່ນພາລະກິດການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຖາບັນເທັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (IICT) ພາຍໃຕ້ກະຊວງໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມຂອງລາວ ແລະ ສູນພັດທະນາການຄັອມພິວເຕີລະດັບສູງຂອງອິນເດຍ (C-DAC). 

ອ່ານຕໍ່…

ສຸກສະໄໝ ບຸບຜານຸວົງ