ກອງປະຊຸມວິຊາການຊ່ວຍຍົກລະດັບການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໜ່ວຍປະມວນຜົນຂະໜາດນ້ອຍໃນການອອກແບບຫຸ່ນຍົນ

ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ) ແລະ ໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິຊາການກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ໜ່ວຍປະມວນຜົນຂະໜາດນ້ອຍໃນການອອກແບບຫຸ່ນຍົນ.

ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາຈະໄດ້ນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະໃໝ່ທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ນີ້ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ແລະ ອອກແບບຫຸ່ນຍົນຂອງຕົນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນການແຂ່ງຂັນຫຸ່ນຍົນຄົ້ງທີ 15 ໃນເດືອນມິນາປີໜ້າ.

ອ່ານຕໍ່…

ສັງຄົມໄຊ ບຸບຜານຸວົງ