UNDP ຮ່ວມມືກັບ Go Teddy ແກ້ໄຂບັນຫາມົນລະພິດຈາກການຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍສຕິກ ໃນການຈັດສົ່ງອາຫານດ້ວຍຮູບແບບທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ຮ່ວມມືກັບ Go Teddy, ທຸລະກິດສະຕາດອັບຂອງລາວຂະແໜງການຈັດສົ່ງອາຫານ ເປີດໂຄງການສົ່ງເສີມການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມໃນການບໍລິການຈັດສົ່ງອາຫານ. ງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ນຳສະເໜີການບໍລິການໃໝ່ຂອງແອັບພີເຄຊັນໂທລະສັບທີ່ຮຽກວ່າ:​ “ອີໂຄແທັບ” (“Eco Tab”)  ຊຶ່ງເປັນທາງເລືອກໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ນຳໃຊ້ການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ປາສະຈາກພາສຕິກ. 

ສືບຕໍ່ອ່ານ…. 

ຂ່າວສານປະເທດລາວ