ບົດລາຍງານ UNDP-ILO ສົມທຽບຂະບວນການຍ້າຍຖິ່ນຂອງແຮງງານລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄທ

ບົດລາຍງານສະບັບໃໝ່ຈາກອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ແລະ ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO ) ເປີດເຜີຍວ່າ ການຍ້າຍຖິ່ນຂອງແຮງງານແບບສະໝ່ຳສະເໝີ ໃຫ້ຜົນທາງບວກຫຼາຍກວ່າການຍ້າຍຖິ່ນບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄທ.

ອ່ານຕໍ່…

UNDP-ILO