ສະພາແຫ່ງຊາດເລື່ອນການອະນຸມັດຮ່າງກົດໝາຍທີ່ດິນສະບັບດັດແກ້

ສະພາແຫ່ງຊາດຍັງບໍ່ຜ່ານການອະນຸມັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະບັບດັດແກ້, ເນື່ອງຈາກເຫັນວ່າຍັງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງປັບປຸງເພີ່ມເຕີມເພື່ອກແ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ.

ອ່ານຕໍ່…

ສົມໄຊ ແສງດາຣາ