ສະພາແຫ່ງຊາດຫາລືກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສັງຄົມ

ການດັດແກ້ກົດໝາຍປະກັນສັງຄົມສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ນະໂຍບາຍດ່ງກ່າວ ເຊິ່ງລັດຖະບານຫວັງວ່າຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາລະບົບປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.

ອ່ານຕໍ່…

ວຽງຈັນທາມສ໌