MRC ສະໜັບສະໜູນຍຸດທະສາດການພັດທະນາສີຂຽວ

ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງ ສະໜັບສະໜູນລາວເຕັມທີ່ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການພັດທະນາສີຂຽວ, ເຊິ່ງຄະນະກຳມາທິການຮ່ວມສາກົນດັ່ງກ່າວຍິນດີແບ່ງປັນຂໍ້ມູນເພື່ອເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງແຜນພັດທະນາດັ່ງກ່າວ.

ອ່ານຕໍ່…

ວຽງຈັນທາມສ໌