ສປປ ລາວ ສືບຕໍ່ມາດຕະການປິດເມືອງໄປຕື່ມ 15 ວັນ

ລັດຖະບານ ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍກຳນົດເວລາລອກດາວໄປຕື່ມ 15 ວັນ (ເລິ່ມຈາກວັນທີ 21 ພຶດສະພາ – 4 ມິຖຸນາ 2021) ພ້ອມສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນໃນບາງເຂດ. 

ອ່ານເພິ່ມເຕີມ…. 

 

ຂ່າວສານປະເທດລາວ