ສູນກາງຊາວໜຸ່ມໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມດ້ານເທັກໂນໂລຢີຜ່ານສູນ IT ແຫ່ງໃໝ່

ສູນເທັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອເດັກ-ໄວໜຸ່ມ ພາຍໃຕ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອກວ່າ US$3 ລ້ານໂດລາຈາກອົງການຮ່ວມມືສາກົນເກົາຫຼີ (KOICA) ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ໄດ້ເປີດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ນະຄອນວຽງຈັນໃນອາທິດນີ້.

ເປົ້າໝາຍຂອງສູນດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະດ້ານ IT ໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມລາວ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ອ່ານຕໍ່…

ວຽງດາວັນ ບັນພະຮັກສາ