ສປປ ລາວ ຈະຕັດໃຫ້ບໍລິການເບີທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບໃນເດືອນທັນວານີ້

(ລາວຊຽນທາມ) ສປປ ລາວ ເລີ່ມຕັດໃຫ້ບໍໍລິການເລກໝາຍໂທລະສັບທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນເລກໝາຍພາຍຍໃນເດືອນນີ້ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຈ້ງການໃນເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມານັ້ນ. 

ອີງຕາມການແຈ້ງເຕືອນຈາກກະຊວງໄປຊະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ທຸກເລກໝາຍໂທລະສັບຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການລົງທະບຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍຈະຖືກຕັດໃນທ້າຍປີນີ້.  

ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ – 30 ພະຈິກ, ທຸກໆເລກໝາຍໂທລະສັບແມ່ນໄດ້ຮັບການລົງທະບຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ທຸກເລກໝາຍໃໝ່ແມ່ນຈະບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການລົງທະບຽນ. 

ອ່ານເພິ່ມເຕີມ…..

Phayboune Thanabouasy