ຊາວບ້ານປະຕິເສດການໃຫ້ພື້ນທີ່ສຳລັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ເຊິ່ງປະຈຸບັນໄດ້ເລີ່ມມີການຕັດຖະໜົນເຂົ້າເຖິງແລ້ວ

ຊາວບ້ານ 140 ຄອບຄົວຈາກແປດບ້ານໃນເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ ທາງພາກໃຕ້ຂອງລາວ ປະຕິເສດການຂາຍທີ່ດິນ ຫຼື ຍ້າຍພູມລຳເນົາເພື່ອເປີດທາງ ໃຫ້ແກ່ການສ້າງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ທີ່ໄດ້ວາງແຜນສຳລັບເຂດດັ່ງກ່າວ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຜູ້ຮັບເໝົາກໍໄດ້ເລີ່ມເລັ່ງມືໃນການກໍ່ສ້າງຖະໜົນເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນໃນການກໍ່ສ້າງເປັນອັນຕະລາຍ ເນື່ອງຈາກຢູ່ໃກ້ກັບບ້ານ.

ອ່ານຕໍ່…

RFA’s Lao Service