ສະພາແຫ່ງຊາດອະນຸມັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມສານສະບັບດັດແກ້

ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ອະນຸມັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມສານ ສະບັບດັດແກ້ ວານນີ້ ເພື່ອສະທ້ອນສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງລາວ ທັງຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ກົດໝາຍສະບັບດັດແກ້ດັ່ງກ່າວໄດ້ກຳນົດຫຼັກການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການເກັບກຳ ແລະ ການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມສານ ເພື່ອຮັບປະກັນການເກັບຄ່າທຳນຽມສານຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີໃນທົ່ວປະເທດ, ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດໃນການຮັບປະກັນຄວາມເປັນທຳ ແລະ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນງົບປະມານພາກລັດ.

ອ່ານຕໍ່…

ສົມສັກ ພົງຂາວ