ລັດຖະບານຈະຂາຍຫຸ້ນລັດວິສາຫະກິດທີ່ບໍ່ສ້າງຜົນກຳໄລ

ລັດຖະບານຈະຂາຍຫຸ້ນຂອງລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ຫັນໃຫ້ເປັນທຸລະກິດຮ່ວມປະສົມ ຫຼື ຂາຍຍົກກິດຈະການຖ້າວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່າວ.

ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປະຕິຮູບລັດວິສາຫະກິດທີ່ພວມກຳລງັດຳເນີນ ຫຼັງຈາກທີ່ວິສາຫະກິດສ່ວນໃຫຍ່ຂາດທຶນມາຫຼາຍປີ.

ອ່ານຕໍ່…

 

ສຸກສາຄອນ ແຫວນແກ້ວ