ລັດຖະບານຂະຫຍາຍກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບວັກຊິນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ລັດຖະບານ ຂະຫຍາຍກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບວັກຊິນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ກ້ວາງອອກຕື່ມ ຊຶ່ງຈະລວມມື ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງ, ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ທະນາຄານ, ຜູ້ປະກອບການ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ, ພະນັກງານຄູ-ອາຈານ, ພະນັກງານຂົງເຂດໄຟຟ້າ ແລະ ນ້ຳປະປາ; ອີງຕາມພະແນກສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.  

ອ່ານເພິ່ມເຕີມ… 

ຂ່າວສານປະເທດລາວ