ພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບຂ້າຊີວິດສັດລ້ຽງ 700 ໂຕໃນແຂວງຫົວພັນ

ການລະບາດຂອງພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບ ເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ນັບແຕ່ເດືອນພະຈິກປີຜ່ານມາເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ຕິດແປດໃສ່ສັດລ້ຽງຫຼາຍກວ່າ 10,800 ໂຕ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຕາຍອີກ 700 ໂຕ ຕາມການລາຍງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນມື້ວານນີ້.​ ຄາດຄະເນມູນຄ່າສັດລ້ຽງທີ່ຕາຍແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 1 ຕື້ກີບ.

ອ່ານຕໍ່…

ວຽງດາວັນ ບັນພະຮັກສາ