ອົງການ FAO ຈະເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດໃນພຶ້ນທີ່ຊຸ່ມນ້ຳ ຂອງ ສປປ ລາວ

ອົງການ FAO ຈະເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການປັບຕົວຕໍ່ສະພາບອາກາດໃນພຶ້ນທີ່ຊຸ່ມນ້ຳ ຂອງ ສປປ ລາວ. ລາວເປັນໜຶ່ງໃນປະເທດທີ່ມີພື້ນທີ່ຊຸ່ມນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງໂລກ ທີ່ຕິດພັນກັບລະບົບແມ່ນ້ຳຂອງ. ລ້ອງແມ່ນ້ຳຂອງຄອບຄຸມ 88% ຂອງປະເທດ.

ອ່ານຕໍ່…

ບັນນາທິການເດັບດິດຄອສ