ຊ່ຽວຊານ ຫາລືແນວຄິດກ່ຽວກັບຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທຄົ້ນຄວ້າສີຂຽວ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ຮ່ວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ (ມຊ) ແລະ ຕາງໜ້າອົງການຄູ່ຮ່ວມງານ ໃນກອງປະຊຸມເພື່ອແລກປ່ຽນແນວຄິດ ກ່ຽວກັບຮ່າງຫຼັກສູດການສຶກສາປະລິນຍາໂທ ໃນຂະແໜງວິທະຍາສາດດ້ານນະວັດຕະກຳສີຂຽວເພື່ອການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ (GIEM).

ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຕ່າງຈາກຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທອື່ນໆທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ ເພາະວ່າຈະເປັນຫຼັກສູດພື້ນຖານການຄົ້ນຄ້ວາ.

ອ່ານຕໍ່…

ໂຕະຂ່າວວຽງຈັນທາມສ໌