ລັດຖະບານສົ່ງເສີມການປະຕິຮູບທີ່ຈຳເປັນເພື່ອການຄຸ້ມຄອງທີ່ມີປະສິດທິຜົນ

ລັດຖະບານຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະຕິຮູບດ້ານໂຄງສ້າງ ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນໃນການຄຸ້ມຄອງ ທັງຫຼຸດຜ່ອນການຮັບລັດຖະກອນໃໝ່ເພີ່ມເຕີມ. ແຜນດັ່ງກ່າວຈະມີການທົບທວນຄືນກົມກອງຂອງລັດຖະບານ, ຖ້າເຫັນວ່າບໍ່ມີໜ້າວຽກພຽງພໍປະຕິບັດ ຈະມີການເຊື່ອມພະນັກງານເຂົ້າກັບກົມກອງອື່ນ.

ອ່ານຕໍ່…

ສົມສັກ ພົງຂາວ