Open Development Laos ເຜີຍແຜ່ບົດຄວາມເລື່ອງໃໝ່ກ່ຽວກັບ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

Open Development Laos ໄດ້ເຜີຍແຜ່ບົດຄວາມເລື່ອງໃໝ່ກ່ຽວກັບ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເປັນພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ, ເຊິ່ງບັນຍາຍເຖິງການປັບ SDGs ເຂົ້າສູ່ແຜນນະໂຍບາຍພາຍໃນປະເທດລາວ.

ອ່ານບົດຄວາມນີ້ໄດ້ທີ່ນີ້.