ອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວສົ່ງເສີມການເຕີບຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນລາວ

ຊ່ຽວຊານໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວບໍ່ພຽງແຕ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການກະຕຸ້ນການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດ ແຕ່ຍັງສ້າງໂອກາດໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ຄົນລາວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ສະພາການທ່ອງທ່ຽວແລະເດີນທາງຂອງສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ເປີດເຜີຍບົດລາຍງານຫຼັງສຸດ ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ສ້າງການຈ້າງງານໃນລາວຈຳນວນ 114,000 ອັດຕາ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີການຄາດຄະເນວ່າຕົວເລກຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 121,000 ອັດຕາໃນປີ 2028, ເຊິ່ງທຽບເທົ່າກັບ 3 ເປີເຊັນຂອງການມີວຽກເຮັດງານທຳທັງໝົດຂອງປະເທດ.

ອ່ານຕໍ່…

ສົມສັກ ພົງຂາວ