ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດນ້ອຍທີ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ໃນອາທິດນີ້ໄດ້ເກີດເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຕາມໜ່ວຍວັດແທກຣິກເຕີຂະໜາດ 4.0 ແລະ 4.7  ທີ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາຕາມລຳດັບ.

ອ່ານຕໍ່… 

ວຽງດາວັນ ບັນພະຮັກສາ