ແມ່ຍິງໃນຊົນນະບົດເສີມຂະຫຍາທ່າແຮງໃນການເຮັດວຽກຈາກການຝຶກອົບຮົມ

ລາວ ແລະ ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີຮ່ວມກັນສົ່ງເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງທີ່ດ້ອຍໂອກາດໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຍົກລະດັບທັກສະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ຜ່ານຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມທີ່ອອກແບບສະເພາະ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນວຽງຈັນ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສູນຝຶກອົບຮົມສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ກະຊວງຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ ແລະ ຄອບຄົວແຫ່ງປະເທດເກົາຫຼີ ແນໃສ່ເພື່ອຍົກລະດັບທັກສະ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ທ່າແຮງໃນການປະກອບອາຊີບໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ.

ອ່ານຕໍ່…

ສີລັດດາ ສຸລິຍົງ