ໂຄງການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງເຊິ່ງມີພື້ນຖານມາຈາກເລື່ອງເພດໃນນະຄອນຫຼວງ

ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນກຸ່ມບ້ານເປົ້າໝາຍໃນວຽງຈັນມີການຫຼຸດຜ່ອນລົງ ເນື່ອງຈາກວ່າຄົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສິດທິຂອງແມ່ຍິງຫຼາຍຂຶ້ນ ຜ່ານໂຄງການນຳຄວາມຍຸດຕິທຳກັບຄືນສູ່ແມ່ຍິງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງເຊິ່ງມີພື້ນຖານມາຈາກເລື່ອງເພດ. ໜ່ວຍງານລັດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເຮວເວຕັສ ສະວິສ ໄດ້ທົບທວນວຽກງານທີ່ຜ່ານມາ ພ້ອມທັງແລກປ່ຽນປະສົບການພາຍໃຕ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວ. 

ອ່ານຕໍ່…

ວຽງຈັນທາມສ໌