ທ້າຍປີນີ້ ເມືອງ ພູຄູນ ຈະສຸມໃສ່ຍົກລະດັບດ້ານສາທາລະນະສຸກໃຫ້ດີຂຶ້ນ

6 ເດືອນ ທ້າຍປີ 2018 ນີ້ ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງພູຄູນ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ຈະສຸມໃສ່ວຽກງານໃຫ້ບັນລຸຕາມ 10 ຕົວຊີ້ວັດ ແລະ 8 Dli ໃນນີ້ຈະເລັ່ງໃສ່ເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ທີມີນໍ້າໜັກຫຼຸດກວ່າມາດຕະຖານ, ລົງສັກຢາກັນພະຍາດ ພ້ອມທັງຕິດຕາມແມ່ມານ ແລະ ແມ່ສຽງໄພທຸກກໍລະນີສົ່ງໄປຍັງໂຮງໝໍເມືອງ ເພື່ອຮັບປະກັນແມ່ ແລະ ເດັກ ປອດໄພ ແລະ ປະຕິບັດ 5 ດີ 1 ພໍໃຈ ໃນການບໍລິການປິ່ນປົວໃນສະຖານທີ່ໂຮງໝໍເມືອງ.

ອ່ານຕໍ່…

ລາວອີໂຄໂນມິກເດລີ