ແມ່ຍິງລາວຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງວຽກງານ

ແມ່ຍິງກວ່າ 20,000 ຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດແຮງງານໃນຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການບໍລິການໃນປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ.

ອ່ານຕໍ່…

ແກ້ວວຽງຄອນ ບຸນວິເສດ