ກວ່າ 1 ໃນ 20 ຂອງຊາວໜຸ່ມຍິງ ບໍ່ມີໂອກາດເຂົ້າໂຮງຮຽນ

(ຂປລ) ຕາມບົດຄົ້ນຄວ້າຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ຫຼາຍກວ່າ 1 ໃນ 20 ຂອງແມ່ຍິງໜຸ່ມນ້ອຍບໍ່ມີໂອກາດເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ 1 ໃນ 5 ຈຳຕ້ອງລາອອກຈາກໂຮງຮຽນ. ໃນການຄົ້ນຄວ້າເຊິ່ງດຳເນີນໂດຍກອງທຶນສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອປະຊາກອນ ພົບວ່າເກືອບ 2 ໃນ 10 ຂອງເດັກຍິງອາຍຸແຕ່ 15-19 ປີໄດ້ແຕ່ງງານ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 1 ໃນ 10 ຂອງເດັກຍິງອາຍຸແຕ່ 15-19 ໄດ້ເລີ່ມລ້ຽງລູກ.

ອ່ານຕໍ່…

ຂປລ