ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງຈຳເປັນຕ້ອງເພີ່ມທະວີຄວາມເປັນເຈົ້າການ ເພື່ອການວາງແຜນນຳໃຊ້ແມ່ນ້ຳ

(ຂປລ) ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ເພີ່ມທະວີຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນພາກພື້ນ ເພື່ອການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ້ຳ, ພາຍໃຕ້ກົນໄກການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ກ້າວໜ້າ ແລະ ການຕິດຕາມການໄຫຼຂອງນ້ຳຢ່າງເຂັ້ມແຂງ.

MRC ກ່າວໃນບົດລານງານປະຈຳປີ “the State of the Basin Report 2018” ວ່າການດຳເນີນການດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເລັ່ງດ່ວນ ເພື່ອຈັດການກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນທົ່ວນ່ານນ້ຳ ເຊັ່ນ ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວຂອງປະຊາກອນ, ການລົງທຶນທີ່ເພີ່ມທະວີໃນພາກພື້ນມ່ນ້ຳຂອງ, ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ.

ອ່ານຕໍ່…

ໂຕະຂ່າວ ຂປລ