ລາວກ້າວໜ້າໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນຂີດໝາຍໜຶ່ງທີ່ສະແດງຄວາມກ້າວໜ້າຂອງປະເທດໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍກັານພັດທະນາແບບ ຍືນຍົງ (SDGs). ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມານີ້ ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳໂຄງການລະດັບຊາດເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ SDGs ໄດ້ລາຍງານໃນທີ່ປະຊຸມຄັ້ງທີສອງເພື່ອປຶກສາຫາລືການທົບທວນໂດຍສະໝັກໃຈໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະກອງປະຊຸມເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 2030.

ອ່ານຕໍ່…

ວຽງຈັນທາມສ໌