ລາວຮ່ວມມືກັບນາໆຊາດໃນການທົວທວນຈຸດຢືນກ່ຽວກັບວຽກງານສຸຂາພິບານ ແລະ ນ້ຳ

ລາວຮ່ວມມືກັບນາໆຊາດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນກອງປະຊຸມຂະແໜງລັດຖະມົນຕີ (SMM) ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໂດຍເຄືອຂ່າຍການຮ່ວມມືນ້ຳ ແລະ ສຸຂາພິບານເພື່ອທຸກຄົນ ທີ່ເມືອງຊັນໂຈເຊ, ປະເທດຄອສ໌ຕາຣິກາ ໃນວັນທີ 4-5 ເມສານີ້.

ຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນການບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນ້ຳ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ (WASH) ໃນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ອ່ານຕໍ່…

ເພັດໂພໄຊ ແສງປະເສີດ