ວຽກງານການພັດທະນາມະນຸດຂອງລາວໄດ້ຮັບການປັບປຸງຂື້ນ, ຈັດລຳດັບທີ 137 ໃນເຂດແດນ 189 ປະເທດ

ບົດລາຍງານການພັດທະນາມະນຸດ ຈັດລຳດັບໃຫ້ບັນດາປະເທດອີງໃສ່ດັດຊະນີການພັດທະນາມະນຸດ (HDI) ຊຶ່ງວັດແທກຈາກຜົນສຳເລັດສະເລ່ຍຈາກພື້ນຖານ 3 ຂໍ້ຂອງການພັດທະນາມະນຸດຄື: ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍ, ການສຶກສາ ແລະ ລາຍໄດ້ຕໍ່ຫົວຄົນ.  

ອ່ານຕໍ່ … 

ຂ່າວສານປະເທດລາວ