ຊາວບ້ານລາວບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ດິນຈາກບໍລິສັດຫວຽດນາມ

ຊາວບ້ານທີ່ເຄີຍປ່ອຍເຊົ່າທີ່ດິນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຢາງພາລາຫວຽດນາມ ພາຍໃຕ້ສັນຍາປັນຜົນກຳໄລ ປະຈຸບັນຖືກປະຕິເສດດ້ານຄ່າຊົຍເຊີຍຈາກນາຍທຶນຕ່າງຊາດດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງຢືນຢັນວ່າທີ່ດິນດັ່ງກ່າວບໍ່ແມ່ນຂອງປະຊາຊົນ ແຕ່ເປັນຂອງລັດ ຕາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນລາວ.

ອ່ານຕໍ່…

ຣີຊາດ ຟິນນີ