ຊາວໜຸ່ມລາວເລີ່ມໄປອອກແຮງງານຢູ່ປະເທດຈີນຫຼາຍຂຶ້ນ

ຊາວໜຸ່ມໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ ມີການຍ້າຍຖິ່ນຂ້າມຊາຍແດນໄປຈີນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຄ່າແຮງງານທີ່ສູງກວ່າ.

ຍ້ອນທ່າແຮງທີ່ຈຳກັດໃນລາວ, ຊາວໜຸ່ມຈາກເຂດພູດອຍຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເລືອກທີ່ຈະເປັນຜູ້ຍ້າຍຖິ່ນໂດຍບໍ່ມີເອກະສານ ໄປແຂວງຢຸນນານປະເທດຈີນ ເຊິ່ງເຂົາສາມາດຫາເງິນໄດ້ຫຼາຍກວ່າໃນການອອກແຮງງານໃນໜ້າວຽກດຽວກັນຢູ່ລາວ.

ອ່ານຕໍ່…

 

RFA’s Lao Service