ລັດຖະບານຊຸກຍູ້ການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ຢາຂ້າຫຍ້າ

ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານດຳເນີນການຄວບຄຸມການນຳໃຊສານເຄມີໃນການກະສິກຳ ແລະ ສະກັດກັ້ນການນຳເຂົ້າຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດທີ່ບໍ່ຖືກຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ອ່ານຕໍ່…

ສົມສັກ ພົງຂາວ