ຊ່ຽວຊານປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບສັດຕູພືດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ

 

ຊ່ຽວຊານຈາກກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ປະຊຸມກັນທີ່ວຽງຈັນໃນວັນສຸກແລ້ວນີ້ ເພື່ອທົບທວນໂຄງການກ່ຽວກັບສັດຕູພືດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ.

ອ່ານຕໍ່…

ເພັດໂພໄຊ ແສງປະເສີດ