ການຄ້າ E-Commerce ຈະຂະຫຍາຍຕົວຖ້າລາວມີການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ດິຈິຕອລໃນລາຄາທີ່ເໝາະສົມ

ລາວຕ້ອງກ້າວຂ້າມອຸປະສັກຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ລາຄາ ແລະ ສັນຍານການເຊື່ອມຕໍ່, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ສິ່ງອຳນວນຄວາມສະດວກ ເພື່ອໃຫ້ການພັດທະນາ e-Commerce ໃນລາວສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງ, ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ຜູ້ພິການ, ແລະ ຊຸມຊົນຫ່າງໄກສອກຫຼີກຕ່າງໆ ໃຫ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການຄ້າ ຕາມບົດລາຍງານຂອງທະນະຄານໂລກ.

ເຕັກໂນໂລຊີ, ການຄ້າອອນໄລ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ເປັນຕົວສະແດງເຖິງສັກກະຍາພາບໃນການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຈາກລາວ, ລາວຕ້ອງທຳຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ອຸປະສັກເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ສວຍໃຊ້ໂອກາດທີ່ມີໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ, ຕາມບົດວິໄຈຂອງນັກການເງິນຫຼາຍຝ່າຍຂອງທະນາຄານໂລກ.

ອ່ານຕໍ່… 

The Laotian Times