ເອດີບີສົ່ງເສີມທຸລະກິດດ້ານການກະສິກຳແບບທັນສະພາບໃນລາວ

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ເອດີບີ) ໄດ້ອະນຸມັດກ້ອນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອສົ່ງເສີມຊາວກະສິກອນ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກຳໃນລາວ ໃນການສ້າງຕ້ອງໂສ້ແຫ່ງຄຸນຄ່າດ້ານກະສິກຳແບບທັນຕໍ່ສະພາບອາກາດ ແລະ ຍືນຍົງ.

ອ່ານຕໍ່…

ເອກະພອນ ພູທອນສີ