ເອດີບີ, ລາວ ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງສົ່ງເສີມການປະຕິຮູບຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ເອດີບີ) ແລະ ລັດຖະບານລາວໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຕາມນະໂຍບາຍ ເປັນຈຳນວນ 30 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສຳລັບໂຄງການຍ່ອຍອັນດັບທີສອງຂອງໂຄງການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອຊ່ວຍຂະຫຍາຍຄວາມທົ່ວເຖິງດ້ານການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ແລະປັບປຸງການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ.

ອ່ານຕໍ່…

ວຽງຈັນທາມສ໌