ເອດີບີ ແລະ ສປປ ລາວລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອສົ່ງເສີມທຸລະກິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສະພາບອາກາດ

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB)  ແລະ ລັດຖະບານສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ) ໄດ້ລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງໃນວານນີ້ ສຳລັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈຳນວນ 40.5 ລ້ານໂດລາສຳລັບໂຄງການຂະແໜງການຫ່ວງໂສ້ຄຸນຄ່າທຸລະກິດກະສິກຳທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສະພາບອາກາດ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກຳພັດທະນາຫ່ວງໂສ້ຄຸນຄ່າການກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສະພາບອາກາດໃນລາວ.

ອ່ານຕໍ່…

ເອດີບີ