ລາວໄດ້ອັນດັບທີ 162 ໃນລະບົບທະບຽນຂໍ້ມູນເປີດ 2018 

ລາວໄດ້ອັນດັບທີ 162 ໃນລະບົບທະບຽນຂໍ້ມູນເປີດ 2018 ດ້ວຍຄະແນນລວມ 22%. ຄະແນນລວມດັ່ງກ່າວແມ່ນມາຈາກຄະແນນຕົວຊີ້ວັດດ້ານການຄອບຄຸມຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 25% ແລະ ຄະແນນຕົວຊີ້ວັດດ້ານການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 20%.

ອ່ານຕໍ່…

Open Data Watch