ສະເໜີປະກອບຄຳເຫັນໃນການປັບປຸງຮ່າງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ

ກົມນິຕິກຳ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກຳລັງຮ່າງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະບັບປັບປຸງ. ທ່ານທີ່ຕ້ອງການປະກອບສ່ວນສາມາດປະກອບຄຳເຫັນ ໃສ່ຮ່າງກົດຫມາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ທີ່ນີ້…

ກຊສ